ตระกูล พรหมสาขา ณ สกลนคร ได้มาอย่างไร มาดูกัน-รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร :: www.sakonnakhonguide.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : สกลนครไกด์.คอม
สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา ของฝาก ของที่ระลึก ฝ้าคราม

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

สกลนคร ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นสกลนคร

ตระกูล พรหมสาขา ณ สกลนคร ได้มาอย่างไร มาดูกัน
ประวัติ, ตำนานเมืองสกลนคร
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 26236ครั้ง


 ประวัติ

พรหมสาขา ณ สกลนคร ด้วยเป็นนามสกุลสืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองสกลนครในอดีต ปี พ.ศ. 2369 รัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ กรุงเวียงจันทร์ เจ้าเมืองสกลทวาปี (ชื่อเดิมของเมืองสกลนคร) ไม่ได้เตรียมกำลังป้องกันเมือง พระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นแม่ทัพมาตรวจราชการเห็นว่าเจ้าเมืองกรมการไม่เอาใจใส่ต่อบ้านเมืองปล่อยให้ข้าศึก-กองทัพเจ้าอนุวงศ์ล่วงล้ำได้โดยง่าย จึงสั่งให้นำตัวพระธานีไปประหารชีวิตที่หนองทรายขาว พร้อมกับกวาดต้อนผู้คนในเมืองสกลทวาปีไปอยู่ที่กบินทร์บุรีบ้าง ประจันตคามบ้าง ให้คงเหลือรักษาพระธาตุเชิงชุม เพื่อให้เป็นข้าปฏิบัติพระธาตุเชิงชุมเท่านั้น

แยกวงค์สกุลมาจากเมืองนครพนม กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระพรหมราชา ม้ง) เจ้าเมืองนครพนม เจ้าอนุวงศ์ กรุงเวียงจันทน์ และกลุ่มพี่น้องเมืองมหาไชยกองแก้ว ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับเจ้าอนุวงค์ หนีการจับกุมไปอาศัยอยู่ในเขตเมืองญวน ในการปราบกบฎของพระยาราชสุภาวดี ในเวลาต่อมาอุปฮาดติเจา (คำสาย) ราชวงค์ (คำ) และท้าวอิน น้องชายราชวงค์ (คำ) ได้เข้ามอบตัวขอพึ่งบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯแต่งให้ราชวงค์ (คำ) เป็นพระประเทศธานี เจ้าเมืองสกลนครคนแรก เมื่อเจ้าเมืองสิ้นชีวิต จึงโปรดเกล้าแต่งตั้งพระยาประเทศธานี (ปิด) เป็นเจ้าเมืองคนต่อมา ส่วนราชวงค์ (คำ) ผู้มีความดีความชอบในการส่งเสบียงอาหารช่วยสงครามปราบฮ่อได้โปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายเป็นพระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ) เป็นต้นตระกูลพรหมสาขา ณ สกลนคร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้เปลี่ยนนามเมืองใหม่เป็นสกลนครตั้งแต่บัดนั้นมา

ชาวจังหวัดสกลนคร ตลอดจนส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และภาคเอกชน จึงได้มีการร่วมกันจัดงาน "วันเจ้าคุณจันต์" มีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของท่าน และเหล่าบรรพบุรุษตระกูล พรหมสาขา ณ สกลนคร รวมถึงพิธีวางพวงมาลา ในวันที่ 21 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อชาวจังหวัดสกลนคร ณ อนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี บริเวณลานประติมากรรมหนองหารหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

[แก้]นามสกุลพระราชทานให้แก่ผู้สืบสายสกุล

พรหมสาขา ณ สกลนคร พระราชทานแก่พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ) ผู้ว่าราชการเมืองสกลนคร ทวดชื่อพระบรมราชา (พรหมา) ปู่ชื่ออุปฮาดพระนาคี (กิ่ง)


ประกาศพระราชทานนามสกุล

  • ประกาศพระราชทานนามสกุลครั้งที่ ๑๗

ข้าพเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระนเรศวรวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงมุรธาธรขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯขนานนามสกุลพระราชทานแก่ผู้ที่ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเป็นครั้งที่ ๑๗ มีรายนามดังต่อไปนี้

กระทรวงมหาดไทย

ฯลฯ

๑๓๖๘ พระยาจันตประเทศธานี (โง่นคำ) ผู้ว่าราชการเมืองสกลนคร พระราชทานนามสกุลว่า "พรหมสาขา" (Brahmasakha)

ฯลฯ

ประกาศมา ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

(ลงพระนาม) นเรศวรวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร รับพระบรมราชโองการ


คัดจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม๓๑ หน้า๕๙๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๕๗

 

  • ประกาศกรมราชเลขาธิการ

มหาเสวกโท พระยาราชสาสนโสภณ ราชเลขานุการในพระองค์ รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า นามสกุล พรหมสาขา ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานแก่ อำมาตย์โท พระยาจันตประเทศธานีศรีสกลานุรักษ์ (โง่นคำ) นั้น บัดนี้ บุตรหลานพระยาจันตประเทศธานี มีรองอำมาตย์เอกพระวิชิตพลหาร กรมการพิเศษจังหวัดสกลนคร ๑ รองอำมาตย์เอก พระพิทักษ์ถานกิจ กรมการพิเศษจังหวัดสกลนคร ๑ รองอำมาตย์เอก ขุนศรีนครานุรักษ์ นายอำเภอธาตุเชิงชุม ๑ รองอำมาตย์โท ขุนหิรัญรักษา คลังจังหวัดนครพนม ๑ รองอำมาตย์ตรี ขุนวิวัฒสรุกิจ นายอำเภอน้ำพอง ๑ รองอำมาตย์ตรี หลวงพิจารณ์อักษร ปลัดขวาอำเภอพรรณานิคม ๑ รองอำมาตย์ตรี ขุนถิระมัยสิทธิการ ปลัดขวาอำเภอธาตุเชิงชุม ๑ รองอำมาตย์ตรี ขุนจำรูญราชธนากร ศุภมาตรา จังหวัดสกลนคร ๑ และ นายวรดี พรหมสาขา เนติบัณฑิตย์ รวม ๙ คน ได้ทูลเกล้าฯถวายหนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าบรรพบุรุษของพระยาจันตประเทศธานี (โง่นคำ) ได้เป็นเจ้าเมืองสกลนครต่อๆกันมาแต่รัชกาลที่ ๓ รวมประมาณเวลาได้ ๘๕ ปีเศษ เริ่มแต่พระยาประเทศธานี (คำ) พระยาจันตประเทศธานี (ปิด) พระยาจันตประเทศธานี (โง้นคำ) ได้ปกครองจังหวัดสกลนครมาโดยความเรียบร้อย และได้ทนุบำรุงให้มีความเจริญตลอดมาจนทุกวันนี้ ใคร่จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพิ่มคำ ณ สกลนคร ต่อท้ายนามสกุลตามที่กล่าวมาแล้วนั้น

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ ณ สกลนคร ต่อท้ายนามสกุล พรหมสาขา เป็น พรหมสาขา ณ สกลนคร ตั้งแต่วันประกาศนี้ ประกาศมา ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๗

[แก้]เขียนแบบอักษรโรมัน

  • Brahmasakha na Sakolnagara

[]งานประจำปี

  • ตระกูล "พรหมสาขา ณ สกลนคร" มีการรวมตัวและจัดงานประจำปีของตระกูล โดยแม่งานหลักคือ สมาคมชาวสกลนครในกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานเลี้ยงประจำปีหรืองานตุ้มโฮมตระกูลพรหมสาขา ณ สกลนคร และเครือญาติ ทั้งที่กรุงเทพมหานครและในจังหวัดสกลนคร โดยการจัดงานในกรุงเทพมหานคร มักจะจัดในช่วงต้นปี คือช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ส่วนการจัดงานรวมญาติ หรืองานตุ้มโฮม ตระกูลพรหมสาขา ณ สกลนครและเครือญาติที่จังหวัดสกลนครนั้น มักจะจัดในช่วงวันเสาร์ที่ 1 หรือ 2 ถัดจากเทศกาลวันสงกรานต์ โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให่กับบรรพบุรุษ ณ วัดเหนือ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และในช่วงเย็น จะเป็นงานเลี้ยงตุ้มโฮม โดยจะมีพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ เสาหลักของตระกูลพรหมสาขา ณ สกลนครและเครือญาติสายต่างๆ ต่อจากนั้นจะเป็นการพบปะสังสรรค์และการแสดงจากเหล่าเครือญาติที่มาร่วมงาน จากทั้งจังหวัดสกลนคร จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงเครือญาตจากจังหวัดต่างๆทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย

[]บุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงในสกุล พรหมสาขา ณ สกลนคร

[แก้]อ้างอิง

  • หนังสืองานวันอนุสรณ์ของพระอนุบาลสกลเขตร์(เมฆ พรหมสาขา ณ สกลนคร)๒๑ เมษายน ๒๕๑๖ โดย พลตรี หลวงหล้าบรรลือฤทธิ์


เข้าชม : 26236 ครั้ง
ประวัติ, ตำนานเมืองสกลนคร 5 อันดับล่าสุด

      พิพิธภัณฑ์ภูพานจังหวัดสกลนคร 23 / ก.พ. / 2556
      สัญลักษณ์จังหวัดสกลนคร 29 / ส.ค. / 2554
      อินทนิลน้ำ ดอกไม้ประจำจังหวัดสกลนคร 5 / เม.ย. / 2554
      ชาวไทยโซ่ 24 / มี.ค. / 2554
      แหล่งประมงลำน้ำสงคราม 24 / มี.ค. / 2554ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 22:50:46
ยากรู้มากกว่านี้
โดย : วีระชัย พรหมสาขา ณ สกลนคน    ไอพี : 124.121.197.135


ความคิดเห็นที่ 2
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:39:52
แล้วท่าน  พล.ต.ท.เจษฎางค์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ก็เป็นบุคคลสำคัญอีกคนนะครับ
โดย : kittisakpromsaka@gmail.com    ไอพี : 180.180.106.145


ความคิดเห็นที่ 3
เสาร์ ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 20:58:11
อยากรู้ประวัติของพันเอกมงคล พรหมสาขา ณ สกลนคร
โดย : anirut309@gmail.com    ไอพี : 183.88.115.182


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 00:38:36
ประวัติตระกูลของเรานี่ยาวนานเหมือนกันนะ
โดย : sidtirattanakon@gmail.com    ไอพี : 58.11.57.93


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 00:34:27
ประวัติตระกูลของเรานี่ยาวนานเหมือนกันนะ
โดย : sidtirattanakon@gmail.com    ไอพี : 58.11.57.93


ความคิดเห็นที่ 6
เสาร์ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 13:39:55
ผมก็ พรหมสาขา ณ สกลนคร มาอยู่พัทยาตั้งแต่เด้กเคยถามพ่อแม่ตลอดว่านามสกุลทำไมมีสกลนครด้วยแต่ท่านไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลย
โดย : aikqsung852gmail.com    ไอพี : 192.168.144.58


ความคิดเห็นที่ 7
เสาร์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 11:43:50
พระอนุบาลสกลเขตร์(เมฆ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
นายศาสตร พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายอาคม พรหมสาขา ณ สกลนคร
น่าจะมีชื่อในบุคคลสำคัญของตระกูล เพราะสร้างคุณงามความดี มีชื่อเสียงที่มองเห็นชัดเจน
โดย : pinphrai@hotmaii.com    ไอพี : 1.1.144.250


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 21:49:57
ได้ความรู้เกี่ยวกับตระกูลตัวเองดีมากเลย
โดย : aikqSung@hotmail.com    ไอพี : 180.214.210.3


ความคิดเห็นที่ 9
ศุกร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 10:31:49
มีความรู้ด้านวงค์ตระกุล และภูมิใจมากเลยครับ
โดย : นายวารินทร์ พรหมมา    ไอพี : 122.154.26.3

 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Hostel M.J. Makeup Unseen Sakon Wedding Studio atv car2hand spa tisco กระเป๋าเชือกร่ม กลูต้าไธโอน โบท๊อกซ์หน้าเรียว กล้องวงจรปิด การ์เม้นท์ กิจกรรมที่สำคัญ,การละเล่น กิจการ-ร้านค้า-ธุรกิจขายปลีก-ส่ง กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ เย็นตาโฟ ต้มเล้ง ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ขวดน้ำดื่ม วันเวย์ ขวดใส ขวดขุ่น หลอดพรีฟอร์ม ฝาน้ำดื่ม ของฝาก ขาย - ให้เช่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายปลีก - ขายส่ง เนื้อโคขุนโพนยางคำ ทั่วประเทศ ขายมือถือมือ 2 ขายอสังหาริมทรัพย์ ข้าวปุ่นเรณู ขนมจีนน้ำยา ปลาร้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาราโอเกะ คาร์ออฟชั่น ชุดแต่งรถยนต์ คาร์แคร์ ค้าไม้ จักยาน La Trek Giant Cube Merida Bianchi จัดสถานที่,จัดงานแต่ง, จานดาวเทียม จำนอง จำนำ บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนำทะเบียนรถยนต์ จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand จำหน่ายตู้กรองน้ำ ระบบกรองน้ำในครัวเรือน จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ชาบู อินดี้ ซ่อมล้อแม็ก ทำสี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ซ่อมแอร์ ไดนาโม ระบบไฟรถยนต์ ดอกไม้,รับจัดดอกไม้,พวงหลีด,รับส่งดอกไม้ ตัดเสื้อ สกรีนเสื้อ ตัดเหล็ก ฉลุลาย แผนเหล็ก อลูมิเนียม ต้มยำกุ้ง ทัวร์ สถานีขนส่ง ที่พัก อ.พังโคน ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อ.พังโคน ที่พักอำเภอพังโคน ที่พักใกล้ ม.ราชภัฏสกลนคร ที่พักใกล้วัดบ้านหนองผือ วัดหลวงปู่มั่น วัดภูริทัตตถิราวาส ที่พักใกล้สนามบิน สกลนคร ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นวดหน้าเรียว นวดแผนไทย นำเที่ยว นิสสัน บรรจุภัณฑ์ น้ำดื่ม บริการส่งทั่วประเทศ บุคคลสำคัญของจังหวัด บุฟเฟต์โคขุน บ่อตกปลา บ้านเช่า ห้องเช่า ประกอบคอมพิวเตอร์ ประกันชีวิต ประกันภัย พ.ร.บ. ประดับยนต์ ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผลิตขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผ้าคราม ย้อมคราม พระเครื่อง พื้นปูประสาน อิฐประสานศิลาแลง ฟิตเนส Fitness สถานที่ออกกำลังกาย ฟิลเลอร์ ไหมละลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า รถตู้ VIP รถตู้เช่า รถยนต์มือ 2 รถรถยก รถลาก รถสไลด์ รถสไลด์ออน รถสไลด์คาร์ รถสไลด์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี รับจ้างทั่วไป รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านอาหารทะเล ร้านอาหารเช้า ลูกชิ้นปลา เยาวราช ล้างอัดฉีด ล้างเครื่องยนต์ ล้างอัดภาพ ล้างแอร์นอกสถานที่ เครื่องทำความเย็น ติดตั้งแอร์บ้าน วัดถ้ำผาแด่น วัสดุก่อสร้างทุกชนิด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยุสื่อสาร วอ icom cb ศูนย์ฝึกกีฬา ฟิสเน็ท สกลซิตี้ สกลนคร สถานบันเทิง Entertainment สถานเสริมความงาม สปา สถาบันกวดวิชา ติวเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ สบู่โสม ผิวขาวไร้สิว หน้าใส สปารถยนต์ สมุนไพร สินค้าราคาถูก สีทาบ้าน ไม่บัว ไม้คิว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หมูกระทะ หอพัก ม.ราชภัฏสกลนคร หอพัก ม.เกษตรฯ สกลนคร หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก ห้างสรรพสินค้า อ.ภูพาน อ.สว่างแดนดิน อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร ที่ดิน ออฟโรด ยกสูง ช่วงล่าง โฟลวิล วางเครื่อง อะไหล่ มือสอง อะไหล่แอร์บ้าน ซ่อมแอร์บ้านนอกสถานที่ ติดตั้งแอร์บ้าน อาหารซีฟู้ด อาหารตามสั่ง กระเพราหมู อาหารทะเล อาหารอีสาน อิฐบล็อก อิฐประสาน อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์-แต่งบ้าน-สีทาบ้าน อุปกรณ์เสริมจักรยาน อุปกรณ์แต่งรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อู่ซ่อมรถยนต์-ยุโรป-ญี่ปุ่น อู่แต่งรถยนต์ อู่แต่งรถยนต์ 4x4 เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม เครืองสีข้าว เครื่องบดแกรบ เครื่องสีข้าวกล้อง เครื่องกรองน้ำ ระบบ OR เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือการเกษตร เครื่องสำอาง เครื่องแบบราชการ เคลือบแก้ว เคลือบแก้ว เคลือบสีรถยนต์ เค็กวันเกิด เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เช่าตึก เซ็งตึก ขายตึก อาคารพาณิชย์ เช่ามอเตอร์ไซต์ เช่ารถยนต์ เช่าสถานที่งานแต่ง เช่าอาคารพาณิยช์ เดินระบบ IT เทควันโด เนื้อย่าง เบเกอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ 24 ชม. เพาะกาย เสื้อผ้ากีฬา เสื้อทีมชาติไทย เสื้อผ้าแฟชั่น เฮียเปียว แต่งสวน หิงลูกกรวด ขาว แบตเตอรี่รถยนต์ 24 ชม. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ แบตเตอรี่รถเสื่อม แบตเตอรี่รถหมด แบตเตอรี่รถแห้ง แบตเตอร์รี่ 24 ชม แผนที่ แมนชั่น แหนมเนือง แหล่งท่องเที่ยว แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โคขุน โพนยางคำ โคมไฟฟ้า โชว์รูมรถยนต์ โซลาร์เซลล์ ปั้มชัก ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ โรงสีข้าว เครืองสีข้าว เครื่องสีข้าวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ โรบินสัน สกลนคร โฮมเสตย์ ไหว้พระ 7 วัด กิจกรรมท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่จังหวัดสกลนคร


รถยก รถสไลด์ สกลนคร บริการ 24 ชม. รถลาก รถสไลด์ออน รถสไลด์คาร์ รุต คาร์เซอร์วิส
โชว์รูม อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊สรถยนต์ อุปกรณ์แต่งรถยนต์

ขายโรงแรม พร้อมที่ดิน the livable hotel
อื่น ๆ

กิ่งตอนมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร1 พันธุ์แป้นดกพิเศษ ที่สวนมะนาวคุณยาย
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

รัตนา รีสอร์ท รีสอร์ทมาตรฐาน ราคาถูกใจ โรงแรม ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ศูนย์จำหน่ายเครื่องสำอาง ครบที่สุดในสกลนคร
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ร้านกาแฟสด ภูหวานคอฟฟี่ POOH WHAN BAKERY & COFFEE สกลนคร
ร้านอาหาร สวนอาหาร

ไก่วัสดุก่อสร้าง บ้านนาเติ่ง อ.ภูพาน จ.สกลนคร
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ร้านดอกไม้ ต้นหอม สกลนคร โทร. 086-8585078
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

วิทยุสื่อสาร cb อปพร. รปภ. หน่วยงานราชการ
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved | Power by : inwbong
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.
 , หรือ e-mail :

 

Sakonnakhon Guide™