ช้างในพระพุทธศาสนา-รวมเรื่องราวต่างๆ ของจังหวัดสกลนคร :: www.sakonnakhonguide.com
[x]ปิดหน้าต่าง
By : สกลนครไกด์.คอม
สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา ของฝาก ของที่ระลึก ฝ้าคราม

 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

สกลนคร ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นสกลนคร

ช้างในพระพุทธศาสนา
บุคคลสำคัญในจังหวัด
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 4960ครั้ง


ช้างในพระพุทธศาสนา

พญาช้างฉัททันต์

ใน สมัยดึกดำบรรพ์นานมาแล้ว มีสระใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง กว้างยาว 52 โยชน์ ลึกราว 12 โยชน์ สระแห่งนี้มีชื่อว่าฉัททันต์ ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของสระนี้มีต้นไทรใหญ่อยู่ด้านหนึ่ง และทางด้านตะวันตกมีถ้ำทองที่มีชื่อว่า กาญจนคูหา ในครั้งนั้น มีช้างเผือกเชือกหนึ่ง ชื่อว่า พญาฉัททันต์ ได้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ๆ สระแห่งนี้ เว้นแต่ในฤดูฝนอันเป็นเวลาที่พญาฉัททันต์ หลบฝนเข้าไปอยู่ในกาญจนคูหา

ลักษณะของพญาฉัททันต์กล่าวว่า สูงถึง 88 ศอก ยาว 120 ศอก งวงยาว 58 ศอก งาวัดโดยรอบโต50 กำ และมีรัศมี 6 อย่าง จึงได้นามว่า ฉัททันต์ ผิวกายมีสีขาวดั่งสีเงิน งาขาวดั่งเงินยวง งวง หาง และ เล็บแดง สันหลังแดง มีพละกำลัง เดินตั้งแต่เช้าไปไม่ทันสายได้ระยะทางถึง 3,610,350 โยชน์ นับว่าเดินเร็วมากทีเดียว พญาช้างฉัททันต์มีบริวารถึง 8,000 เชือก มีมเหสีชื่อ จุลสุภัททาและมหาสุภัททา เป็นช้างเผือกเหมือนกัน

เรื่อง ราวของพญาช้างฉัททันต์นี้ พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟัง ในขณะที่เสด็จประทับอยู่ที่เชตุวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี พระองค์ได้ทรงปรารภถึงภิกษุณีสาวรูปหนึ่งซึ่งมาฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์ ทรงแสดง แล้วมีอาการหัวเราะแล้วร้องไห้ พระองค์จึงแย้มพระโอษฐ์ ให้ปรากฏแก่ภิกษุ ทั้งหลาย เมื่อพระภิกษุเหล่านั้นทูลถามถึงสาเหตุ พระพุทธเจ้าจึงทรงเล่าเรื่องราว ดังต่อไปนี้

ภิกษุณีรูปนี้เป็นธิดา ของผู้มีตระกูลในเมืองสาวัตถี เมื่อออกบวชในพุทธศาสนาแล้วได้มาฟังธรรมเทศนาพร้อมภิกษุณีทั้งหลาย สาเหตุที่ภิกษุณีแสดงอาการเช่นนั้นเนื่องจากในขณะที่นางฟังธรรมเทศนา อยู่นั้น นางได้เพ่งดูความสง่างามผุดผ่องของพระพุทธองค์ แล้วระลึกไปถึงชาติก่อนๆ ว่านางเคยเป็น บาทบริจาริกาของมหาบุรุษนี้หรือไม่ ก็ระลึกได้ว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เป็นช้างฉัททันต์ นางเคยเป็นคู่ครองของพญาช้าง ก็บังเกิดความปิติยินดียิ่งจนไม่อาจสะกดไว้ได้ ถึงกับหัวเราะออกมาดังๆ แต่ครั้นมาหวนคิดได้ว่าอีกชาติหนึ่งนางเคยใช้ให้นายพรานโสณุดร ยิงพญาช้างด้วยลูกศรอาบยาพิษ พร้อมทั้งให้ตัดงาอันมีรัศมี 6 สี ทั้งคู่มาให้นางจนเป็นเหตุให้พญาช้างสิ้นชีวิตลง เพราะความอาฆาตของนาง นางจึงบังเกิดความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ไม่อาจกลั้นความเศร้าโศกไว้ได้ ถึงกับสะอื้นไห้ออกมาดังๆ
พระคเณศ

พระ คเณศ หรือ วิฆเนศวร หรือ พิฆเนศวร เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู นอกจากจะเป็นที่เคารพนับถือของชาวฮินดูโดยทั่วไปแล้ว ในบรรดาประเทศที่เลี้ยงช้างในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย พระคเณศยังเป็นที่นับถือของพวกหมอเฒ่าซึ่งเป็นครูผู้โพนช้าง คล้องช้าง และฝึกสอนช้าง อีกด้วย

ในการโพนช้าง คล้องช้าง หรือการประกอบพิธีเกี่ยวกับช้าง ผู้กระทำพิธีจะต้องทำการบวงสรวงบูชาและนมัสการพระคเณศก่อน โดยนับถือพระองค์เป็นเทพประจำช้าง นอกจากนี้พระคเณศยังเป็นเทพเจ้าประจำศิลปวิทยาการอีกด้วย

พระคเณศ เป็นโอรสองค์แรกของพระอิศวรและพระอุมา ในคัมภีร์ปุราณะต่างๆ กล่าวว่า พระคเณศมิได้คลอดจากพระครรภ์ของพระมารดา แต่ถือกำเนิดโดยความปรารถนาของพระอิศวรและพระอุมา

พระคเณศมีรูปกาย เป็นมนุษย์ อ้วนเตี้ย ท้องพลุ้ย หูยาน มีเศียรเป็นช้าง มีงาข้างเดียว สีกายแดง (บางแห่งว่าผิวเหลือง) นุ่งห่มแดง มี 4 กร (บางแห่งว่ามี 8 กรบาง 2 กรบาง) พระหัตถ์ที่ 1 ทรงถือเปลือกหอย พระหัตถ์ที่ 2 ทรงถือจักร พระหัตถ์ที่ 3 ทรงถือไม้พลองหรือปฏัก พระหัตถ์ที่ 4 ทรงถือดอกบัว

สาเหตุ ที่พระคเณศมีเศียรเป็นช้างนั้น ในคัมภีร์พรหมไววรรตปุราณะกล่าวว่า เมื่อพระอุมาได้ พระโอรสจากการทำพิธีปันยากพรต คือพิธีบูชาพระนารายณ์ ทวยเทพที่ทราบข่าวก็พากันมาแสดงความยินดี รวมทั้งพระศนิ (พระเสาร์) ซึ่งถ้ามองดูหน้าใครก็จะทำให้ผู้นั้นประสบความร้าย เมื่อพระศนิมองดูกุมาร ทันใดนั้นเศียรของกุมารก็ขาดจากศอกระเด็นหายไป เมื่อพระวิษณุ (พระนารายณ์) ทรงทราบก็เสด็จขึ้นครุฑไปยังแม่น้ำบุษปภัทร ทอดพระเนตรเห็นช้างนอนหลับหันหัวไปทางทิศเหนือ ก็ทรงตัดเศียรช้างนั้นนำกลับมาต่อที่ศอกุมาร

ส่วนสาเหตุที่พระคเณศมี งาข้างเดียวนั้น ในคัมภีร์พรหมไววรรตปุราณะกล่าวว่า พระคเณศทรงทำหน้าที่รักษาพระทวารขณะที่พระอิศวรทรงบรรทม ปรศุรามจะเข้าไปในพระราชฐานชั้นใน พระ
คเณศเข้า ขัดขวาง ได้มีการถกเถียงและต่อสู้กันขึ้น พระคเณศใช้งวงจับปรศุรามหมุนไปรอบๆ และเหวี่ยงไปจน ปรศุรามมึนศีรษะและหมดสติไป เมื่อปรศุรามรู้สึกตัวก็โกรธแค้นพระคเณศมาก จึงเอาขวานเพชรขว้างไปที่พระคเณศ พระคเณศจำได้ว่าขวานนั้นเป็นอาวุธของพระศิวะซึ่งประทานแก่ปรศุราม พระคเณศจึงน้อมรับด้วยความเคารพ ทันใดนั้นขวานเพชรก็ตัดงานข้างหนึ่งขาดกระเด็นไป พระคเณศจึงเหลืองาข้างเดียวนับแต่บัดนั้น


ช้างปาลิไลยกะ

ช้าง ปาลิไลยกะ เป็นช้างที่รู้จักกันดีในพระพุทธประวัติ เพราะเป็นช้างที่ได้ปรนนิบัติพระพุทธเจ้าตลอดพรรษที่ 10 นับตั้งแต่พระพุทธองค์ตรัสรู้ ในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับจำพรรษาที่ป่ารักขิตวัน ใกล้หมู่บ้านปาลิไลยกะ ใกล้เมืองโกสัมพี หมู่บ้านนี้จึงมีความสำคัญในพุทธศาสนา

ช้างปาลิไลยกะเป็นช้างพลายหัว หน้าโขลงที่มีกำลังแข็งแรง ต่อมาเกิดความเบื่อหน่ายต่อการอยู่รวมกับช้างเป็นจำนวนมากในโขลง เพราะช้างเหล่านั้นประพฤติตนไม่อยู่ในระเบียบ ทั้งในเรื่องอาหารการกิน และการดำรงชีวิตอยู่ เช่น แย่งกินหญ้าหมด พญาช้างต้องกินต้นหญ้าที่เหลือ นอกจากนี้ช้างโขลงนั้นยังลงกินน้ำในแอ่งหรือสระก่อน และทำน้ำขุ่น พญาช้างต้องกินน้ำขุ่นๆ ช้างพังก็มักชอบเดินเสียดสีกายพญาช้าง เมื่อต้องลงไปท่าน้ำหรือขึ้นจากน้ำ ช้างปาลิไลยกะจึงตัดสินใจแยกตัวจากโขลงไปเป็นช้างโทนอยู่ตามลำพังเพื่อความ สุขสงบของตนเอง

ในเวลาเดียวกันนั้น พระพุทธองค์ทรงเบื่อระอาภิกษุชาวโกสัมพี ที่ทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องเล็กน้อย จึงทรงหลีกออกจากพระภิกษุไปแต่พระองค์เดียว จึงเสด็จไปทางหมู่บ้านปาลิไลยกะ ประทับอยู่ที่บริเวณ ใต้ต้นสาละที่ชายป่ารักขิตวัน จำพรรษาอยู่ ณ ที่นั้น

หลัง จากนั้นช้างปาลิไลยกะก็เดินทางไปถึงที่ซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ได้เข้าไปทำความเคารพด้วยความเลื่อมใสศรัทธา เนื่องจากเป็นช้างที่เฉลียวฉลาด เมื่อเห็นพระพุทธองค์ประทับอยู่เพียงพระองค์เดียว ไม่มีสิ่งใดจะเป็นเสนาสนะของพระองค์ พญาช้างมีความปรารถนาที่จะปรนนิบัติพระพุทธเจ้า

ช้างปาลิไลยกะได้ ปรนนิบัติต่อพระพุทธเจ้าเช่นนี้เป็นประจำตลอดพรรษา คือเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงออกเดินทางต่อ โดยพญาช้างเดินตามมาขวางทางไว้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสแก่พญา-ช้างว่า พระองค์เสด็จไปแล้วไม่กลับมาอีก ขอให้พญาช้างหยุดเพียงนี้ พญาช้างมีความอาลัยจึงสอดงวงเข้าปากแล้วร้องไห้ เดินตามไปข้างหลังจนใกล้เขตหมู่บ้าน พระพุทธองค์ทรงบอกพญาช้างให้กลับเพราะต่อไปจะเป็นที่อยู่ของมนุษย์ จะมีอันตรายอยู่รอบข้าง พญาช้างจึงยืนร้องไห้อยู่ ณ ที่นั้น มองดูพระพุทธองค์ จนกระทั่งเสด็จห่างไปลับสุดสายตาแล้วจึงหัวใจวายสิ้นลงทันใด และเนื่องจากช้างปาลิไลยกะมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า จึงได้เกิดในสวรรค์เป็นเทพบุตร ชื่อ ปาลิไลยกะเทพบุตร อยู่วิมานทองสูง 30 โยชน์ในสวรรค์ดาวดึงส์ ในท่ามกลางนางอัปสรนับพัน

ที่มาคะ http://board.palungjit.com/
คัดจาก ช้างไทย โดย ศ,สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ ,2528

 http://variety.thaiza.com
 
 


เข้าชม : 4960 ครั้ง
บุคคลสำคัญในจังหวัด 5 อันดับล่าสุด

      ช้างในพระพุทธศาสนา 23 / มิ.ย. / 2554
      หลวงปู่ผ่าน วัดป่าปทีปปุญญาราม 11 / พ.ค. / 2554
      ครูครอง จันดาวงศ์ วีระบุรุษสว่างแดนดิน 11 / พ.ค. / 2554
      จิตร ภูมิศักดิ์ 10 / พ.ค. / 2554
      พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 24 / มี.ค. / 2554


 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Hostel M.J. Makeup Unseen Sakon Wedding Studio atv car2hand spa tisco กระเป๋าเชือกร่ม กลูต้าไธโอน โบท๊อกซ์หน้าเรียว กล้องวงจรปิด การ์เม้นท์ กิจกรรมที่สำคัญ,การละเล่น กิจการ-ร้านค้า-ธุรกิจขายปลีก-ส่ง กุ้งเผา ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ เย็นตาโฟ ต้มเล้ง ก๋วยเตี๋ยว เย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ขวดน้ำดื่ม วันเวย์ ขวดใส ขวดขุ่น หลอดพรีฟอร์ม ฝาน้ำดื่ม ของฝาก ขาย - ให้เช่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขายปลีก - ขายส่ง เนื้อโคขุนโพนยางคำ ทั่วประเทศ ขายมือถือมือ 2 ขายอสังหาริมทรัพย์ ข้าวปุ่นเรณู ขนมจีนน้ำยา ปลาร้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาราโอเกะ คาร์ออฟชั่น ชุดแต่งรถยนต์ คาร์แคร์ ค้าไม้ จักยาน La Trek Giant Cube Merida Bianchi จัดสถานที่,จัดงานแต่ง, จานดาวเทียม จำนอง จำนำ บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง จำนำทะเบียนรถยนต์ จำหน่าย รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รวยสวย car2hand จำหน่ายตู้กรองน้ำ ระบบกรองน้ำในครัวเรือน จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ชาบู อินดี้ ซ่อมล้อแม็ก ทำสี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ซ่อมแอร์ ไดนาโม ระบบไฟรถยนต์ ดอกไม้,รับจัดดอกไม้,พวงหลีด,รับส่งดอกไม้ ตัดเสื้อ สกรีนเสื้อ ตัดเหล็ก ฉลุลาย แผนเหล็ก อลูมิเนียม ต้มยำกุ้ง ทัวร์ สถานีขนส่ง ที่พัก อ.พังโคน ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สกลนคร ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อ.พังโคน ที่พักอำเภอพังโคน ที่พักใกล้ ม.ราชภัฏสกลนคร ที่พักใกล้วัดบ้านหนองผือ วัดหลวงปู่มั่น วัดภูริทัตตถิราวาส ที่พักใกล้สนามบิน สกลนคร ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นวดหน้าเรียว นวดแผนไทย นำเที่ยว นิสสัน บรรจุภัณฑ์ น้ำดื่ม บริการส่งทั่วประเทศ บุคคลสำคัญของจังหวัด บุฟเฟต์โคขุน บ่อตกปลา บ้านเช่า ห้องเช่า ประกอบคอมพิวเตอร์ ประกันชีวิต ประกันภัย พ.ร.บ. ประดับยนต์ ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผลิตขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผ้าคราม ย้อมคราม พระเครื่อง พื้นปูประสาน อิฐประสานศิลาแลง ฟิตเนส Fitness สถานที่ออกกำลังกาย ฟิลเลอร์ ไหมละลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า รถตู้ VIP รถตู้เช่า รถยนต์มือ 2 รถรถยก รถลาก รถสไลด์ รถสไลด์ออน รถสไลด์คาร์ รถสไลด์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี รับจ้างทั่วไป รับออกแบบเว็บไซต์ ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านอาหารทะเล ร้านอาหารเช้า ลูกชิ้นปลา เยาวราช ล้างอัดฉีด ล้างเครื่องยนต์ ล้างอัดภาพ ล้างแอร์นอกสถานที่ เครื่องทำความเย็น ติดตั้งแอร์บ้าน วัดถ้ำผาแด่น วัสดุก่อสร้างทุกชนิด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยุสื่อสาร วอ icom cb ศูนย์ฝึกกีฬา ฟิสเน็ท สกลซิตี้ สกลนคร สถานบันเทิง Entertainment สถานเสริมความงาม สปา สถาบันกวดวิชา ติวเตอร์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ สบู่โสม ผิวขาวไร้สิว หน้าใส สปารถยนต์ สมุนไพร สินค้าราคาถูก สีทาบ้าน ไม่บัว ไม้คิว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หมูกระทะ หอพัก ม.ราชภัฏสกลนคร หอพัก ม.เกษตรฯ สกลนคร หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP ห้องพัก 24 ชม. ห้องพักราคาถูก ห้างสรรพสินค้า อ.ภูพาน อ.สว่างแดนดิน อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร ที่ดิน ออฟโรด ยกสูง ช่วงล่าง โฟลวิล วางเครื่อง อะไหล่ มือสอง อะไหล่แอร์บ้าน ซ่อมแอร์บ้านนอกสถานที่ ติดตั้งแอร์บ้าน อาหารซีฟู้ด อาหารตามสั่ง กระเพราหมู อาหารทะเล อาหารอีสาน อิฐบล็อก อิฐประสาน อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์-แต่งบ้าน-สีทาบ้าน อุปกรณ์เสริมจักรยาน อุปกรณ์แต่งรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อู่ซ่อมรถยนต์-ยุโรป-ญี่ปุ่น อู่แต่งรถยนต์ อู่แต่งรถยนต์ 4x4 เขียนเว็บไซต์ เขียนโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม เครืองสีข้าว เครื่องบดแกรบ เครื่องสีข้าวกล้อง เครื่องกรองน้ำ ระบบ OR เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือการเกษตร เครื่องสำอาง เครื่องแบบราชการ เคลือบแก้ว เคลือบแก้ว เคลือบสีรถยนต์ เค็กวันเกิด เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เช่าตึก เซ็งตึก ขายตึก อาคารพาณิชย์ เช่ามอเตอร์ไซต์ เช่ารถยนต์ เช่าสถานที่งานแต่ง เช่าอาคารพาณิยช์ เดินระบบ IT เทควันโด เนื้อย่าง เบเกอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่ 24 ชม. เพาะกาย เสื้อผ้ากีฬา เสื้อทีมชาติไทย เสื้อผ้าแฟชั่น เฮียเปียว แต่งสวน หิงลูกกรวด ขาว แบตเตอรี่รถยนต์ 24 ชม. เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ แบตเตอรี่รถเสื่อม แบตเตอรี่รถหมด แบตเตอรี่รถแห้ง แบตเตอร์รี่ 24 ชม แผนที่ แมนชั่น แหนมเนือง แหล่งท่องเที่ยว แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โคขุน โพนยางคำ โคมไฟฟ้า โชว์รูมรถยนต์ โซลาร์เซลล์ ปั้มชัก ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์ โรงสีข้าว เครืองสีข้าว เครื่องสีข้าวชุมชน โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์ โรบินสัน สกลนคร โฮมเสตย์ ไหว้พระ 7 วัด กิจกรรมท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่จังหวัดสกลนคร


โรงแรม เจ.พี.เค.แมนชั่น สกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

โรงแรม สกล วีไอพี 2 บริการห้องพัก 24 ชั่วโมง
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

โรงแรม ที่พัก ห้องพัก ตาฟ้า เรสซิเดนซ์ TAFAH Residence ห้องพักหรูระดับพรีเมี่ยม ที่พักรายวัน ห้องเช่ารายเดือน แห่งใหม่ในตัวเมืองสกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

กิตติวัฒน์อพาร์ทเม้นท์สกลนคร ที่พักรายวัน/ห้องเช่ารายวันในสกลนคร เริ่มต้น คืนละ400
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

โรงแรม อารยะ สกลนคร
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

สวนเบญจพรรณ โฮมสเตย์ สกลนคร ที่พัก โฮมสเตย์
หอพัก ห้องเช่า รายเดือน

รถยก 24 ชม. อู่ เอส เค การาจ สกลนคร รับเคาะ ปะ ผุ พ่นสีรถยนต์ทุกชนิด
โชว์รูม อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊สรถยนต์ อุปกรณ์แต่งรถยนต์

โรงแรม สกล วีไอพี บริการห้องพัก 24 ชม.ใกล้วัดหนองสิม สกลนคร Sakon VIP Hotel
โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์

ช่างธร เซอร์วิส (อู่เนติ)
โชว์รูม อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊สรถยนต์ อุปกรณ์แต่งรถยนต์
 ดูทั้งหมด..
 
Copyright © 2008-2010 All Rights Reserved | Power by : inwbong
เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.
 , หรือ e-mail :

 

Sakonnakhon Guide™